סל מרקט לוגו החברה


     
          
 
עברית  |  English  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


אייך הגעת אלינו?
[תוצאות]

מלמה מסרטה DVC
מונה:

תנאי שימוש

דף הבית >> תנאי שימוש
תנאי שימוש
שלום וברוך הבא לאתרsale-market.co.il  (להלן: "האתר", "אתר האינטרנט"). חברת בילינט בע"מ (להלן: "החברה"), מאשרת גישה אל אתר האינטרנט המצוי בשליטתה ולשירותים הכפופים לאתר זה והזמינים משם המתחם (domain) ותתי שמות המתחם (sub-domains) של האתר – הכל בכפיפות לתנאי השימוש (להלן: "החוזה" ו/או "ההסכם") המפורטים להלן.
בעצם השימוש, הגלישה באתר והשימוש במענה הקולי להזמנת המוצרים של החברה, אתה מקבל על עצמך את תנאי השימוש שלהלן. אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר או בשירותי ההזמנות הטלפוניים שמציעה החברה.
אנא קרא תנאי שימוש אלה ביסודיות טרם השימוש באתר.
 
 1. הקדמה
  1. הכותרות בתנאי שימוש אלה ישמו לנוחיות בלבד ואינן בעלות משקל משפטי.
  2. בכל מקום בו מצוין בהסכם זה מונחים כגון "אתה", "משתמש", "משתמש רשום", "משתמש שאינו רשום", "גולש", "גולש באתר", "לקוח" או כל מונח אחר שמתאר את זה שמבצע פעולות דרך האתר, והכל בהתאם להקשר, יכונו להלן: "משתמש", בין אם הפעולה בוצעה באופן אקראי או בתדירות גבוהה.
  3. המונחים "החברה", "האתר", "אתר האינטרנט", "אנחנו" וכיוצא בזאת, מתייחסים אל החברה עצמה, חברת בילינט. המונחים "צד", "צדדים", "אנחנו" מתייחסים במקביל את החברה ואל המשתמשים יחדיו, או רק אחד מהם בהתאמה.
  4. ההגדרות המפורטות בחוזה זה, יחולו בתנאי שימוש אלה, במדיניות הפרטיות של החברה ובכל מסמך אחר שתוציא החברה. כל שימוש במונחים הללו, או במונחים אחרים, בצורת יחיד, רבים, זכר, נקבה וכיוצא בזאת אינם ניתנים לשינוי ויש לפרשם בהתאם להקשר.
  5. המונחים "מידע" ו\או "תוכן", כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות אך מבלי למצות, כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) , או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות אך מבלי למצות, כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation) ,תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample) ,סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format) ,פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית  (icon). כל אלה יכונו להלן: "תוכן".
  6. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר, בכל עת, מכל סיבה, בלי הודעה מראש ומבלי כל אחריות מצידה. מדובר על שינויים כגון, ולא רק, עריכה, הוספה, החסרה, עדכון של האתר, של תנאי השימוש ושל שאר מסמכי החברה.
  7. אתה מתבקש לעבור על תנאי שימוש אלה מעת לעת על מנת להתעדכן בנוסח העדכני ביותר של החוזה בו אתה מחויב.
  8. אתה מאשר שקראת את התנאים לשימוש באתר המפורטים להלן, ושאתה מסכים להשתמש באתר ובשרותי החברה בכפיפות לתנאים המפורטים להלן. אתה מסכים לקרוא את כל התנאים המפורטים להלן לפני תחילת השימוש באתר. אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר או בשירותיו.
  9. תנאים אלה חלים גם על השימוש באתר ובתכנים והשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). תנאים אלה חלים גם על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
  10. לשימת לבך, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות לפי שיקול דעתה וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית אשר הקישור להם מופיע בתחתית האתר.
  11. תנאי שימוש אלה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתר החברה, ובמקרה של אי התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים.
  12. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן, גם לנשים.
  13. אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר או בשירותיו.
  14. בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות לנציגי החברה בטלפון 08-6900430.
 1. מטרת האתר
  1. אתר זה הינו פלטפורמה למכירת מוצרים. האתר הוקם בישראל וחלים עליו חוקי מדינת ישראל.
 2. אחריות
  1. החברה מעניקה למשתמשים את האפשרות להעלות, לפרסם, לשמור ולהציג באתר סוגים שונים של תוכן. החברה אינה מנטרת באופן פעיל את תוכן זה.
  2. החברה תפעל בנחישות על מנת להגן על הבעלים האמיתי של זכויות קניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר. אם אתה הוא הבעלים החוקי של זכויות היוצרים בתוכן אשר מצוי באתר ללא היתר מפורש ממך, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי בכתב על מנת שנוכל להגיב בהתאם לגבי התוכן המפר לכאורה.
  3. החברה תעשה מאמצים סבירים למנוע הפרעות ושיבושים באתר, ולמרות האמור לעיל, החברה אינה אחראית לפעולות או מחדלים של משתמשים אחרים.
  4. החברה לא תשא על פי כל דין באחריות לכל פגיעה ו/או נזק שייגרם למשתמש באתר, לרבות אך מבלי למצות, נזק כתוצאה מאובדן נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי והפרעה בשירות. אף אם החברה ו/או נציגיה ידעו ו/או שדווח להם על האפשרות לנזק מעין זה, אשר יגרם לך או לכל גורם אחר מלבדך.
  5. שימוש באתר ובשרותיו מהווה את הסכמתך לפטור את החברה מכל אחריות, משמעו פטור מכל אחריות לנזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים למשתמש ו/או לכל צד ג'.
  6. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו והמידע והחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומעומדים לרשותך כמו-שהם ("AS-IS").
  7. בשום מקרה החברה ו/או ספקיה ו/או מי מעובדיה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מבעלי מניותיה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי, או לכל נזק שהוא, הנובע מאובדן שימוש, נתונים או רווחים, בין אם במסגרת פעולה חוזית, רשלנית או פעולת נזיקין אחרת, הנובעת מתוך או הקשורה לשימוש באתר ובמסמכים או לביצועי האתר והמסמכים, למתן או אי-מתן שירותים, או למידע הכלול בשירותים.
  8. הסכם זה אינו יוצר ואין בו כל כוונה ליצור קשרי עבודה, קשרי ספק לקוח, קשרי שותפות, קשרי יוזמה משותפת, קשרי זכיינות וקשרי סוכנות.
  9. בכפיפות להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין החברה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במפורש או מכללא לגבי:
   1. המידע והתוכן המצוי באתר;
   2. לגבי התוכן, המידע והפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות האתר;
   3. לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים, שהגישה אליהם התבצעה באמצאות קישור אלקטרוני מן האתר;
   4. לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר;
   5. לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.
 
 
 1. חיובים וביטולים
  1. במקרה וחברת האשראי אינה מאפשרת חיוב של משתמש (כרטיס חסום\מוגבל), המשתמש לא יהיה זכאי לרכוש את המוצר, ויהיה כפוף לדמי ביטול ו\או משלוח, ככל שיהיו, כפי שיפורטו להלן.
  2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל בכל מועד את זמינות המוצרים לרכישה, ביטול רכישות שכבר בוצעו, לרבות, ולא רק, במקרים בהם נמצא כי חלו טעויות במפרט המוצר.
  3. יודגש, חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק") קובע, כי צרכן רשאי לבטל רכישה של מוצר על ידי מתן הודעה בכתב במועד שלא יאוחר משבועיים מיום קבלת המוצר עצמו.
  4. בנוסף, לגבי מתן שירות, קובע החוק כי צרכן רשאי לבטל את רכישתו לא יאוחר משבועיים מיום רכישתו, ובתנאי שהביטול יעשה לפחות במועד של שני ימי עבודה טרם מועד המימוש המתוכנן שבו השירות צריך היה להינתן.
  5. יודגש, לא תמיד תעמוד לצרכן זכות הביטול של מוצר שנרכש דרך אתר החברה, לרבות, ולא רק, בכפוף למקרים המפורטים בחוק.
  6. ביטול רכישה יתאפשר רק כאשר מדובר במוצרים ארוזים באריזתם המקורית כאשר הם אינם פגומים בכל צורה ולא נעשה בהם שימוש. למוצר יש לצרף את הקבלה המקורית ואישור תשלום של כרטיס האשראי, ככל שידרשו על ידי החברה.
  7. הזיכוי עצמו יהיה בדמות המחאה או בדמות זיכוי כרטיס האשראי של המשתמש ויתרחש תוך תקופה שלא תעלה על 14 ימי עבודה ממועד החזרת המוצר. החברה רשאית לקזז את עמלת כרטיס האשראי ששולמה ממחיר המוצר במעמד הזיכוי.
  8. דמי ביטול יכולים ויגבו על ידי החברה עצמה או על ידי צד שלישי. בכל מקרה, רק על ידי אחד מהם. לפנים משורת הדין, רשאים החברה והצדדים השלישיים לוותר על גביית דמי הביטול באם ימצאו זאת לנכון.
  9. דמי ביטול, ככל שידרשו, יהיו בסכום של חמישה אחוז מגובה העסקה עצמה, או על סך מאה שקלים, לפי הנמוך מבניהם. החברה, תשיב לצרכן את הסכום ששילם בעבור המוצר, בניכוי שיעור דמי הביטול, במועד שלא יעלה על ארבעה עשרה ימים ממועד הגשת בקשת הביטול.
  10. במקרה של ביטול עסקה טרם שליחת המוצר ללקוח, עסקה שתבוטל תוך 7 ימי עסקים לא תחויב בדמי ביטול על ידי החברה.
  11. למרות האמור לעיל, לא יגבו דמי ביטול כאשר ישנה אי התאמה בין מפרט המוצר לבין המוצר שנמסר בפועל למשתמש.
  12. ביטול שנעשה במועד מאוחר למועד משלוח המוצר בפועל, לא יפטור את המשתמש מתשלום עבור דמי המשלוח עצמם. כמו כן, המוצר ישלח על ידי המשתמש לחברה תוך 14 ימי עסקים מיום הרכישה, סגור באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו שימוש.
  13. החברה אינה מתחייבת, כי המוצרים ישלחו בצבעים שהוזמנו במקור, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תעשה כל מאמץ על מנת להבטיח שהמוצרים ישלחו בצבעים שהוזמנו על ידי המשתמש.
  14. החברה לא תהיה אחראית לאיחורים באספקת המוצרים ו/או השירותים הנובעים מנסיבות שאינן בשליטתה של החברה.  
  15. החברה תעשה כל שביכולתה לעמוד במועדי אספקת המוצרים כפי שאלה פורטו על ידי החברה, אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אספקת מוצרים למתגוררים בישובים אשר קיימת בעיית גישה אליהם מטעמים ביטחוניים יתכן ותדרוש זמני משלוח גבוהים מהרגיל. במקרים אלה, המשתמש יוכל לתאם נקודת מפגש קרובה למקום מגוריו שב ימסר לו המוצר.
  16. משתמש אשר רכש מוצר ומעוניין לבטל את רכישתו, יבצע את בקשת ביטול הרכישה על ידי פניה לחברה בטלפון 08-6900430.
  17. החברה תעשה את מירב המאמצים להעניק למשתמש שירות גמיש במקרה והמשתמש יהיה מעוניין בביטול רכישה של אחד ממוצרי האתר.
  18. הוראות תנאי שימוש אלה אינן באות להחליף את הוראיות הקוגנטיות של חוק הגנת הצרכן – ובכל מקרה של סתירה, יגברו הוראיות של האחרון.
  19. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, הצעה, עסקה או  רכישה של מוצר בכל אחד מהמקרים הבאים;
 
 1. כאשר החברה חושדת כי התבצעה\מתבצעת באתר פעילות שאינה חוקית.
 2. כאשר החברה סבורה כי נתקיימה תקלה טכנית אשר מנעה\מונעת שימוש סביר באתר.
 3. כאשר החברה סבורה כי התרחש כח עליון, מלחמה, פעולות איבה או טרור אשר מונע המשך שימוש סביר באתר ובשרותיו.
 4. כאשר החברה סבורה כי התרחשה טעות באחד מנתוני מפרט המוצר, בתוכן האתר או בכל עניין הקשור למכירת המוצרים.
 5. כאשר החברה סבורה כי נתבצעה פעולה שסותרת אחת מהוראות תנאי שימוש אלה.
 1. רציפות, זמינות ואמינות השירות
  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר ובשרותיו בכל עת מכל סיבה, בלי הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידה.
  2. החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת, את מבנהו, ומראהו ואת זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא כל הודעה מראש.
  3. החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, לנזקים, לקלקולים, לתקלות, לכשלים בחומרה ובתוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או אצל מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת. החברה לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
  4. אין החברה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק התוכן והמידע שבאתר. אם יתגלה אי-דיוק במידע באתר, יש להודיע על כך לחברה, כדי שזו תוכל לתקנו.
 2. השימוש באתר
  1. עם תחילת השימוש באתר ובשרותיו אתה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש ומגבלות האתר והשירותים הניתנים דרכו.
  2. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.
  3. השימוש באתר ובשרותיו הינו אישי ובלעדי לכל משתמש ואינו ניתן להמחאה, השאלה או העברה בכל דרך שהיא. הגישה לתוכן שמוצג באתר מיועדת לשימוש אישי שאינו מסחרי בלבד.
  4. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
  5. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
  6. על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, לתת היתר או רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר ובשרותיו.
  7. התשדורות והמידע אל האתר וממנו אינן חסויות. הנטל לשמירת סודיותו של מידע, מסמכים או הודעות המועברות אל האתר ממנו ודרכו, מוטל על המשתמש.
  8. אתה מסכים, שבתשדורת של מידע אל האתר או ממנו לא נוצרים כל יחסים בינך לבין החברה אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בהסכם זה.
  9. השימוש באתר מוגבל למשתמשים פרטיים.  
  10. המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי לכל תוכן שהעלה לאתר, וכל תוצאה שנגרמה עקב העלאת תוכן האמור. לכן, המתשתמש מתחייב להעלות אך ורק תוכן שמקיים את תנאי שימוש אלה. בכניסתך לאתר זה אתה מתחייב במפורש שלא:
   1. להטריד, לאיים, "לעקוב", לפגוע, להעליב, ולהפר כל זכות משפטית שעומדת לאדם או לגוף אחר.
   2. להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן בעל אופי שאינו הגון, ראוי, משמיץ או שאינו חוקי.
   3. להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן משמיץ, שמפר את פרטיות אחר, שפוגע בזכויותיו של אדם או גוף, שמטרתו היא מסחרית, שמטרתו פרסום, שידול לרכישה, מתן שירותים, תרומות או שמטרתו להוליך שולל משתמש.
   4. להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף כל חומר שעלול להוות עבירה פלילית, עלול ליצור עילה אזרחית, שמפר דין ישראלי או דין של מדינה אחרת.  
   5. איסוף, "קצירת" מידע לגבי משתמשים אחרים, לרבות, ולא רק, איסוף כתובות דואר אלקטרוני של משתמשים אחרים.
   6. להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן שעלול להפר זכויות של אחר, לרבות, ולא רק, זכויות קניין רוחני לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים, מדגמים ופטנטים.
   7. שימוש באתר בהקשר של "דואר זבל" (spam, junk mail) מכל סוג, פרטי או מסחרי.
   8. באופן פעיל או סביל יצירת הרושם כי זהותך אינה זהותך האמיתית, כישוריך אינם כישוריך האמיתיים, מאפיינך אינך מאפיינך האמיתיים או שהכשרתך אינך הכשרת האמיתית.
   9. להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן מסחרי ללא קבלת היתר מפורש, בכתב ומראש מהחברה.
 3. קישורים חיצוניים
  1. יתכן והאתר יכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: "מקורות אחרים") ומהם.
  2. אם לא נאמר אחרת על ידי החברה, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או במכללא, על ידי החברה, לגבי אותם מקורות אחרים.
  3. אין החברה מתחייבת, כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תשא בכל אחריות בקשר אליו.
  4. החברה אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
  5. החברה אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר, שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש בקישור הקיימים באתר. החברה אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.
 4. שימוש לרעה באתר
  1. החברה שוקדת לשמור על רמה נאותה ובטוחה של תפעול האתר והשירותים הניתנים בו.
  2. החברה שוקדת לוודא, כי המוצרים והשירותים המוצעים דרך האתר לא מפרים זכויות יוצרים, זכויות בסימני מסחר או כל זכויות אחרות של צדדים שלישיים.
  3. אם אתה חושש כי זכויותיך הופרו, אנא שלח הודעה על כך למשרדנו בהקדם האפשרי למספר פקס 08-6900430, ואנו נפעל בהקדם האפשרי כדי לבדוק את תלונתך.
  4. ללא הגבלה של תרופות וסעדים אחרים, אנו נגביל פעולה של משתמש ו/או נשהה פעולה של משתמש ו/או נסיר מידע שהועלה על ידי משתמש ו/או נמנע גישה ממשתמש וננקוט בצעדים טכנולוגים ומשפטיים כדי לשמור על זכויותם של צדדים שלישיים.
  5. אנא דווח על כל בעיה, תקלה או כל הפרה של תנאי שימוש אלה לרבות הפרת זכויות.
 5. תוכן באתר
  1. החברה אינה מנטרת ואינה בודקת מידע המועלה לאתר על ידי המשתמשים וכך גם לגבי מידע המועלה לאתר על ידי צדדים שלישיים.
  2. החברה אינה אחראית לתוכן אשר מצוי באתר או בהקשר לאתר אלה אם כן צויין במפורש אחרת.  
  3. אתה מודע לכך שבמהלך השימוש באתר יתכן ותיחשף לתכנים רבים ממקורות שונים ומגוונים ושהחברה אינה אחראית להם בשום צורה.
  4. רשאית החברה להסיר כל תוכן שיש בו פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים בין באמצעות הפרה של זכות יוצרים, זכויות קניין רוחני בסימני מסחר, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פרסום תוכן פורנוגראפי ובלתי הולם בפני קטינים, פגיעה בשמו הטוב ובמוניטין של צדדים שלישיים וכל תוכן אחר שהחברה תמצא לנכון להסיר או לחסום.  
  5. החברה רשאית להרחיק משתמשים, לחסום גישה של משתמשים ולמנוע שירותים ממשתמשים, ללא כל צורך במתן נימוק או הסבר לכך, במידה והמשתמש הפר תנאי שימוש אלה, העלה תוכן שיש בו פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים, הפר זכויות קניין רוחני, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פרסום תוכן פורנוגראפי ובלתי הולם בפני קטינים, פגיעה בשמו הטוב ובמוניטין של צדדים שלישיים וכיו"ב.
  6. החברה שומרת את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר יידרש ממנה לפי חוק, כמו גם על זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות על האתר כל מידע, תוכן והודעה שלפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה פוגע או מפר תנאי מתנאי הסכם זה.
  7. החברה אינה נותנת חסות או מביעה כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם של הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר ע"י המשתמשים או המפרסמים השונים. אתה מודע לכך שכל הסתמכות שלך על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית.
  8. הינך מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם כל תוכן, מידע או חומר אחר לרבות אך מבלי למצות סרטונים, סרטים, הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר, אשר:
   1. עלולים להפר זכויות קניין רוחני של אחר, לרבות, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר או כל זכות קניינית אחרת;
   2. עלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר שלא בהתאם ליכולות האתר;
   3. אסורים לפרסום או לשימוש, והם בגדר לשון הרע, גזענות, איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה, ביטוי וולגרי אחר, תכנים בעלי אופי מיני בוטה;
   4. הם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה אסור על-פי חוק או עלולים לעורר אחריות משפטית, תכנים שיש בפרסומם עבירה פלילית או אזרחית, תכנים הפוגעים בפרטיות, תכנים מזיקים, תכנים שפוגעים ברגשות הציבור;
   5. הם בגדר שליחת הודעות ספאם (Spam), הודעות שרשרת, הודעות אחידות, העלאה של קוד תוכנה לאתר, העברת מכתבי שרשרת או דואר זבל;
   6. כוללים תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), סוסים טרויאניים, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications), פצצות זמן, רכיבי Cancelbot, קבצים פגומים או תוכנה אחרת או תוכניות דומות אחרות העלולות לפגוע בפעולת מחשב של אדם אחר או ברכושו של אחר;
   7. כוללים תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט;
   8. כוללים תוכן העלול להטעות משתמש;
   9. כוללים תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
   10. כוללים תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף.
   11. כל תוכן שהחברה תמצא לנכון להסיר.
  9. החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל, עלולים לפגוע באתר, עלולים לפגוע בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.
  10. החברה אינה מתחייבת לשמור מידע שהועלה לאתר. החברה אינה מתחייבת, שמידע שפורסם יוסיף להתפרסם באתר. למרות האמור לעיל, החברה תעשה מאמצים סבירים להבטיח שתוכן שהועלה לאתר יהיה נגיש וזמין למשתמשים.
  11. התכנים המפורסמים על ידך יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט, אלה אם המשתמש הגדיר במפורש אחרת, ככל שניתן.
  12. החברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לעורר ולקבל בעקבות העלאת תכנים כאלו או אחרים. על כן, החברה לא תשא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתיגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.
  13. החברה לא תשא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה, בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר, וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות ישירות או עקיפות שיגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
  14. החברה ממליצה למשתמשים לנהוג במשנה זהירות בכל הקשור לפרסום והעלאה של תכנים לאתר. החברה ממליצה לנהוג במשנה זהירות ביחס למידע "מקצועי" הניתן על ידי משתמשים המגדירים עצמם או מוגדרים על ידי אחרים כמומחים. החברה מבהירה, כי מידע זה אינו מהווה חלופה לעצה מקצועית, והינו בגדר המלצה בלבד. משכך, החברה אינה אחראית לתכנים אלה ולתוצאות הנובעות מהשימוש בהם וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.
 6. שימוש בינלאומי באתר
  1. לאור אופייה הגלובלי של רשת האינטרנט, אתה מסכים כי כל פעולה הנעשית למול האתר, נעשית שלא בניגוד לחוקי מקום המושב בו אתה מצוי.
 7. שיפוי
  1. אתה מסכים לשפות ולפצות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 8. פרטיות
  1. החברה מבצעת מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, החברה אינה יכולה להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו.
  2. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של החברה. על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו, לא תוכל להשתמש בשירותי  האתר.
  3. אנו רואים בשמירה על פרטיות המשתמש כערך עליון. החברה לא תשכיר, לא תמכור ולא תעביר את הפרטים האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים לצורך מטרות שיווק ללא הסכמתך המפורשת.
  4. עם רישומך במאגר המידע של החברה והסכמתך לקבלת תכנים פרסומיים, תהא החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ובדואר, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר ו/או כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה למייל.
  5. המשתמש באתר פוטר את החברה מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.
 9. קניין רוחני
  1. כל הדפים המצויים באתר הם רכושה של החברה. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן הדפים ללא הסכמתה המפורשת של החברה.
  2. האתר והתוכן המופיעים בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתה מסכים להכפיף את עצמך לתנאי השימוש שהחברה תכלול, יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתר. אתה רשאי לשלוף ולהכין עותק ארכיוני יחיד של התוכן המופיע באתר לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד.
  3. כל זכויות היוצרים באתר לרבות עיצובו, תוכנו, יישומו, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו, הינן בבעלות החברה בלבד ו/או ספקי התוכן של החברה ו/או השותפים העסקיים של החברה.
  4. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהחומר המוגן בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.
  5. כאשר אתה מעלה תוכן לאתר, אתה מתחייב בפני החברה כי אתה הוא הבעלים החוקי של התוכן, או שברשותך היתר לשימוש כאמור מהבעלים החוקי. אתה מתחייב כי השימוש בפועל שאתה עושה בתוכן שאתה מעלה לאתר עולה בקנה אחד עם אישור השימוש בתוכן שניתן לך.
  6. כאשר אתה מעלה תוכן לאתר אתה פוטר את החברה מכל אחראיות בגין הפרה של פטנט, זכות יוצרים, סימן מסחר, סוד מסחרי וכל טענה להפרה אחרת בהקשר לתוכן.
  7. כאשר אתה מעלה תוכן לאתר החברה, אתה מעניק לחברה רישיון לא ייחודי, עולמי ושאינו גורר חובת תשלום תמלוגים לעשות בתוכן שימושים כגון העתקה, הפצה, שידור, פרסום ברבים, שכפול, עריכה, תרגום ושינוי "פורמט" מבלי שמוטלת על החברה החובה לפרסם את שמו של המשתמש בהקשר של התוכן (להלן: "הרישיון").
  8. הרישיון יפוג במועד שבו המשתמש ימחוק את התוכן שהעלה. פקיעת הרישיון לא ישפיע על רישיונות משנה שניתנו על ידי החברה ו\או כל מחויבות אחרת לצד שלישי שניתנה טרם מחיקת התוכן על ידי המשתמש. 
  9. אתה מתחייב שלא להעלות לאתר תוכן שמוגן בזכויות יוצרים, בסוד מסחרי, שחשוף לתביעה מצד שלישי, לרבות הפרת פרטיות של גורם אחר או הפרת כל זכות שעומדת לצד שלישי.
  10. אם אתה הבעלים של זכויות הקניין הרוחני של תוכן המצוי באתר, ואתה מאמין כי זכויותך הופרו, אנא שלח פקס לחברה למספר 08-6900430 ואשר מכיל את הפרטים הבאים:
   1. מסירת פרטי התוכן שלטענתך מפר את זכויותך. יש לפרט את הזכויות שהופרו לכאורה (זכויות יוצרים, חדירה לפרטיות וכן הלאה). כמו כן, יש לצרף קישור אלקטורני אל התוכן המפר לכאורה
   2. מסירת פרטי התוכן שבבעלותך ואשר לטענתך זכויותך בו הופרו (יש לצרף קישור אל התוכן שבבעלותך).
   3. פרטי יצירת הקשר עמך (לרבות כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה).  
   4. הצהרה שאומרת כי אתה מאמין בתם לב שהשימוש שנעשה מפר את זכויותך ושהשימוש נעשה שלא במסגרת היתר.
   5. הצהרה שבה אתה מתחייב שהתוכן שמסרת הינו מדוייק ואמין. כמו כן, עליך לפרט האם אתה הינו הבעלים של זכויות היוצרים בתוכן המופר או שקיים ברשותך היתר לשימוש בחומר המופר מהבעלים שלו.
   6. חתימתך (פיזית או אלקטרונית).
  11. החברה תעשה כל שביכולתה להסיר את התוכן המפר לכאורה תוך 72 שעות ממועד שליחת ההודעה הנ"ל, באם תמצא לנכון.
  12. החברה תעשה כל שביכולתה על מנת ליצור קשר עם המפר לכאורה ולברר את עמדתו טרם נקיטה בצעדים.  
  13. לפני שאתה מנסח לחברה הודעה בדבר הימצאות של תוכן אשר מפר לכאורה את זכויותך, אנו ממליצים לך להיוועץ בעו"ד אשר יוכל להסביר לך את זכויותך במקרה הנדון.
  14. יודגש, הדרישות המוצגות לעיל משקפות את מדיניות החברה, זכויותיה וחובותיה ואינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי.
  15. שמה של החברה, שם המתחם של האתר וסימני המסחר הרשומים של החברה והבלתי רשומים של החברה הינם קניינה הבלעדי של החברה. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני-מסחר קניינים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.
 10. פרסומת
  1. האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות תחול על המפרסמים בלבד. לחברה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר. החברה אינה בודקת את תוכן הנ"ל, אמיתות וכדאיות המודעות המתפרסמות באתר.
  2. האחריות על תוכן המודעות והתוצאות שיתרחשו עקב הסתמכות על המודעות באתר הינה על אחריות המשתמש בלבד. העובדה כי ישנן פרסומות באתר החברה אינה מורה כי החברה מעודדת או ממליצה למשתמש להעזר בשירותי המפרסמים.
  3. כל עסקה שתתבצע בין משתמש ומפרסם תהיה עסקה שתנוהל רק בין שני הצדדים הללו וחברת בילינט לא תהיה צד לעסקה זו. יודגש, החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה למוצרים או השירותים שנרכשים מהמפרסמים דרך האתר.
 11. סקרים ושאלונים
  1. החברה רשאית לכלול באתר ובדרך שירותיו שאלונים וסקרים לרבות בעניינים כגון, ולא רק, חווית המשתמש, נוחות השימוש באתר, שביעות רצון של משתמש מצדדים שלישיים, נותני שירותים, ספקים, וכל עניין הקשור במידע או שירות הניתנים למשתמש.
  2. על מנת להבין טוב יותר מהו טיב המידע אותו החברה אוספת בסקרים והשאלונים הנזכרים לעיל, והדרך שבה החברה משתמשת במידע זה, אנא עיינו במדיניות הפרטיות שלנו בקישור

הפסקת שימוש

  1. החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה, להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה סעדים כלשהם.
  2. החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש באתר, אם לא יעמוד באחד מתנאי שימוש אלו.
  3. החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לחסום משתמש מכניסה לאתר, לחסום כתובת IP מכניסה לאתר, לסלק משתמש מהאתר ולמנוע ממשתמש את השימוש בכל שירות הניתן במסגרת האתר או בסמגרת המענה הטלפוני.
  4. החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להסיר תוכן שהועלה על ידי משתמש כאשר היא חושבת שהופר תנאי מתנאי שימוש אלו.
 1. סמכות שיפוט
  1. תנאי שימוש אלו וכל הסכם אחר שנוצר על ידי החברה הקשור בשימוש באתר, יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב תניית שיפוט זו גוברת על כל הסכמה או חוזה, אם בכתב ואם בעל פה, בין הצדדים בהקשר של סמכות השיפוט.
  2. תנאי שימוש אלו יגברו על כל הסכמה, ככל שהייתה, בין החברה והמשתמש בין אם בע"פ, בכתב או בכל דרך אחרת.
  3. חוזה זה כפוף אך ורק לדין הישראלי, מבלי להשפיע על סוגיות במשפט בינלאומי פרטי.
  4. על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין
 2. יצירת קשר
  1. החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר וצדדים שלישים. אם אתה סבור, כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך או בצד ג', אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לאחד מהכתובות הבאות:
   1. חברת בילינט בע"מ, מחלקת שירות לקוחות, מרחוב שדרות ירושלים 18, אשדוד 77523.
   2. מספר פקסימיליה 08-6900430
  2. עד 18 תשלומים.
 
חברת בילי נט מאחל לכם גלישה מהנה ונעימה !
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים